چاقوی بوگده ای

چاقو سازی از هنرهای بومی و قدیمی شهر ارکواز به شمار می‌رود و قدمتی دیرینه دارد هنر چاقو سازی یا بوگده سازی که تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با شمشیر و چاقو دارد، در حدود بیش از چند صد سال در شهرستان ملکشاهی به عنوان یک سلاح سرد پایه گذاری و بعد از آن این هنر به عنوان یک صنعت توسط مردم ملکشاهی گسترش پیدا کرد.

فهرست