مناقصه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. مناقصه

بسمه تعالی

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

فراخوان تجدید مناقصه اصلاح هندسی و بهسازی میدان ۲۲ بهمن شهر ارکواز

 شهرداری ارکواز ملکشاهی در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه اصلاح هندسی و بهسازی میدان ۲۲ بهمن شهر ارکواز به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۷۹۳۰۰۰۰۰۱۴را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۲۲/۱۰/۱۴۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۲۹/۱۰/۱۴۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۹/۱۱/۱۴۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی ۶۵۰ ۲۶۳ ۷۲ ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ایلام شهرستان ملکشاهی شهرداری ارکواز ملکشاهی  تلفن ۰۸۴۳۳۸۵۲۰۱۳

فهرست