شهرداران قبلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شهرداران قبلی

نام و نام خانوادگی:

آقای….

مدت خدمت:

آقای….

سوابق اجرایی:

سرپرست شهرداری….

سوابق تحصیلی:

کارشناس….

اقدام اجرائی شاخص :

….
فهرست