اعضای شورای اسلامی شهر ارکواز

در  شهر ارکواز مرکز شهرستان ملکشاهی ، علی صادقی فر  با ۳۱۰۹ رای ، مهدی علیزاده با ۲۹۸۷رای،صالح هدایت‌خواه با  ۲۹۴۱رای ، محمدرفیعی زاده با   ۲۷۸۹ رای وجمیل ساعد   با  ۲۶۳۱ رای به شورای شهر راه یافتند.

فهرست