استخر

استخر :

از جمله تفریحات شهر ارکواز وجود استخر در شهر می باشد که شامل استخر سرپوشیده فدک ارکواز می باشد.

فهرست